Prezes Sądu

SSO Jerzy Żurawicki

Sekretariat:

ul. Akademicka 1

22-400 Zamość

tel. 84 638 48 13

tel. faks  84 639 33 59

Kompetencje

Kompetencje Prezesa Sądu Okręgowego zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 2016, poz.2062 t.j.):

Art. 22. § 1. Prezes sądu:

 1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
  a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2,
  sędziów danego sądu,
  b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,
  c) powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
 2. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu